WELPRO – WELTIG 160D CHF

  • ใช้แก๊สปกคลุมงานเชื่อม
  • กระแสไฟ 160 A
  • ระดับการป้องกันสิ่งแปลกปลอม
  • รับประกันตัวเครื่องสูงสุดถึง 3 ปี

ข้อมูลเพิ่มเติม WELPRO – WELTIG 160D CHF