Zinsano – เลื่อยจิ๊กซอ

  • ตัดงานเป็นแนวโค้งหรือวงกลม หรือเจาะรูตรงกลางแผ่นวัสดุได้โดยใช้ใบเลื่อยขนาดเล็ก
  • ตัดไม้เป็นแนวตรงได้อย่างแม่นยำโดยใช้ฐานข­องเลื่อยดันไปตามแนวรั้ว
  • ตัดชิ้นงานได้ทั้งไม้,เหล็ก โดยการเปลียนใบให้ตรงกับประเภทของงาน
  • มีไฟ Laser ช่วยในกรณีที่มองไม่เห็นเส้น